تخلفات انضباطی و حرفه ای بر اساس ماده ۹۱

تخلفات انضباطی و حرفه ای بر اساس ماده ۹۱

ماده ۹۱ – تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.

تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازات های انتظامی به شرح زیر است:

الف – عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

ب – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضييع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.

پ – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.

ت – خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه.

ث – صدور گواهی های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

ج – تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ – امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظر خواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه.

ح – تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.

خ – عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های صادر شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج.

د- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ- اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج.

ر- دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

ز – سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا پنج.

ژ – عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه یک تا درجه سه .

س – عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش – ارایه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری ها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج.

ص – تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض – استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع – انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.
?http://t.me/+tCs4TIirt0k5ODRk ?https://rubika.ir/hamyar_memar

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا