‌آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

Executive Regulations of the Building Engineering and Control System Law ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پیشنهاد شماره 100.15079 مورخ 1375.9.28 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (42) قانون‌نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: [z]”‌آیین‌نامه اجرایی قانون …

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ادامه »