تأمین دلیل

Provide a reason مواد قانونی تأمین دلیل در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ‌ماده 149 – در مواردی‌که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از‌ مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن …

تأمین دلیل ادامه »