📖 تعهد مالک به ناظر ؟ مطابق ماده 691 قانون مدنی

Owner’s commitment to the supervisor در مواردی ، که مالک یا مجری ساختمان بعد از تخلف های فنی یا ایمنی خود جهت جلوگیری از گزارش دادن مهندس ناظر و برای اینکه بتواند رضایت ایشان را دریافت نماید و تخلف مورد نظر را رفع نکند ، با مراجعه به ناظر از او خواسته تا در قبال …

📖 تعهد مالک به ناظر ؟ مطابق ماده 691 قانون مدنی ادامه »