📖 کنترل درز انقطاع ساختمان توسط مهندس ناظر

Control of building discontinuity seam by supervising engineer مطابق بند 1-4-1 آیین نامه 2800 ، جهت حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، ساختمانها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا ساخته شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمین های …

📖 کنترل درز انقطاع ساختمان توسط مهندس ناظر ادامه »