نمونه گزارش ناظر معماری به شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان

Sample report of the architectural supervisor to the municipality and the building engineering system organization شهرداری محترم منطقه …… سلام علیکم احتراما در خصوص ساختمان واقع در  …….  دارای کد نوسازی به شماره ……..  به مالکیت آقای/خانم  ….    به استحضار میرساند طی بازدید مورخ …….. از محل این ملک موراد زیر مشاهده گردید که به …

نمونه گزارش ناظر معماری به شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه »