قانون تجارت

  Business Law ‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) ‌باب اول ‌تجار و معاملات تجارتی ‌ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ‌ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره …

قانون تجارت ادامه »