نرده‌ راه‌پله

Fences staircases

مطابق با مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1388 بند 4-9-7-1-2 فاصله خالی بین دو نرده عمودی دست انداز و جان پناه نباید بیشتر از 0/11 متر باشد. درصورت وجود نرده‌های تزئینی، نباید از هیچ قسمت آن کره‌ای به قطر بیش از 0/11 متر عبور کند. همچنین در بند 4-2-12-3-16 همین مبحث مقرر شده است که ارتفاع دست اندازها و جان پناه‌ها از سطح فضا یا بام در دسترس، باید حداقل 1/1 متر و از لبه پله یا سطح شیب دار حداقل 0/9 متر باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا