سلام علیکم

احتراما در خصوص ساختمان واقع در  …….  دارای کد نوسازی به شماره ……..  به مالکیت آقای/خانم  ….    به استحضار میرساند طی بازدید مورخ …….. از محل این ملک موراد زیر مشاهده گردید که به شرح ذیل میباشد:

1-مالک محترم عملیات اجرایی ساختمان خویش را بدون اطلاع قبلی به اینجانب آغاز نموده است

2-ساختمان در مرحله ……. میباشد که نسبت به پروانه قانونی اخذ شده اولیه از شهرداری دارای اضافه بنا(پیشروی طولی-طبقه مازاد-مازاد واحد ) میباشد.

3-اجرای غیر اصولی  دیوار چینی در محل هشتی گیری دیوارها, عدم اجرای مهاربندی مناسب دیوارهای خارجی (وال پستها) علی الخصوص دیوارهای نما وهمچنین عدم اتصال مناسب دیوارها به سقف

4-عدم رعایت مبحث19 مقررات ملی ساختمان با توجه به زیربنا وتراکم اجرا شده

5-عدم اجرای فیلتر آسانسور(درب آسانسور مستقیم به پاگرد پله  باز میشود)

6-عدم رعایت ارتفاع لازم برای جانپناه تراس در طبقات(جانپناه اجرا شده بمیزان90 تا 100سانتیمتر از کف تمام شده معماری میباشد)

7- عدم اجرای مناسب ایزوگام کرسی چینی در همکف

8-عدم رعایت فاصله درز انقطاع در طبقات-ریختن خاک ونخاله در این فضا طوریکه بطور کامل این فضا مسدود شده است

9-عدم اجرا نعل درگاهی برروی پروفیلهای برخی دربها

لذا با عنایت به جمیع جهات وموارد فوق عملیات ساختمانی پروژه فوق مورد تائید اینجانب نمیباشد.

رونوشت:

سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان استان …. جهت استحضار واقدام مقتضی