وظایف مجری

بند ۶-۴-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان #مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشه ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد تبصره :#مجري موظف است در حين اجرا،چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام …

وظایف مجری ادامه »