مجری ذیصلاح

۱ـ ۲۵-مجری: شخص دارای مجوز دفتر اجرای سـاختمان یاپروانـه اشـتغال شـخص حقـوقی از وزارت مسکن و شهرسازی.

۱-۷- وظایف و مسوولیتهای مجریان ساختمان به شرح زیر می باشد:
۱-۱-۷-مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه سـاختمان، نقشـه هـای اجرایـی و مشخصـات فنـی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت های احتمالی بـین پروانـه سـاختمان و
 نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طراح یـا طراحـان آن. در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب باید به صاحبکـار نیـز اعلام شود.
۲-۱-۷-ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کـار و همچنـین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحبکار و ناظر هماهنگ کننـده و فـراهم نمـودن شـرایط نظـارت بـر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمت هایی از سـاختمان کـه پوشـیده خواهنـد شـد و ایجـاد
هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران.
۳-۱-۷- رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و سـاختمانهای پیرامـون آن و همچنـین رعایـت مسـایل زیست محیطی کارگاه.
۴-۱-۷- صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب.
۵-۱-۷- اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کـار، نـاظر مربـوط و نـاظر هماهنـگ کننـده در هـر گونـه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسـؤول دفتر طراحی در هرگونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در
دست اجرا.
۶-۱-۷- استفاده از مهندسان و کاردان های فنی رشـته هـای مختلـف سـاختمان و معمـاران تجربـی دارای 
پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی .
۷-۱-۷- امضا«شرایط عمومی قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شـیوهنامـه» کـه جـزو لاینفک قرارداد منعقده بین صاحبکار و مجری بوده و باید به امضای طرفین رسیده باشد.
۸-۱-۷- تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان (چون ساخت) و یک لوح فشـرده از نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی و اخذ تاییدیـه لازم از نـاظران حقیقـی ذیربط یا ناظر حقوقی.
۹-۱-۷- جبران خسارات ناشی از عملکرد خود به صاحب کار یا اشخاص دیگر پس از تأیید مراجـع دارای صلاحیت .
۱۰-۱-۷- رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هـای مصـوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار.
۱۱-۱-۷- رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوهنامه هـا و بخشـنامه هـای قـانونی صـادره از سـوی وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲-۱-۷-اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصـالح مرغـوب در حد استانداردهای اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، کـه مراحـل مختلـف آن مورد تایید ناظران ذیربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تاییدیه های مربوط بـه کنتـرل سـاختمان در
پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذیربط.
۱۳-۱-۷-تکمیل دفترچـه اطلاعـات سـاختمان منضـم بـه شناسـنامه فنـی و ملکـی سـاختمان و اخـذ تاییدیه های لازم از ناظران ذیربط جهت صدور شناسنامه مـذکور بـه شـرح فصـل ششـم ایـن مجموعـه شیوهنامه.
۱۴-۱-۷- تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحبکـار پـس از انجـام مراحـل فوق.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا