آیین نامه 2800

الزام_به_اسکوپ_کردن_سنگ‌نما

Obligation to scoop up the screen درخصوص اسکوپ سنگ نما در ماده 29 مجموعه ضوابط مندرج در پروانه های تخریب و نوسازی شهرداری مقرر شده است. چنانچه در نما از سنگ استفاده شود باید باسیم (اسکوپ) و یا رول پلاک و یا تمهیدات اجرایی صحیح به جداره وصل شود تا از ریزش آنها جلوگیری شود. …

الزام_به_اسکوپ_کردن_سنگ‌نما ادامه »

درز انقطاع

📖 کنترل درز انقطاع ساختمان توسط مهندس ناظر

Control of building discontinuity seam by supervising engineer مطابق بند 1-4-1 آیین نامه 2800 ، جهت حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، ساختمانها باید با پیش بینی درز انقطاع از یکدیگر جدا ساخته شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمین های …

📖 کنترل درز انقطاع ساختمان توسط مهندس ناظر ادامه »