دستورکار عملیات نماسازی ساختمان

Agenda of building facade operations (by architectural supervisor) بسمه تعالی دستورکار عملیات نماسازی ساختمان جناب آقای/ خانم / شرکت محترم …………….. سازنده ونماینده محترم ساختمان واقع در : ………. دارای کد نوسازی به شماره: …………….. باتوجه به آنکه در مرحله آغاز اجرای عملیات نماسازی ساختمان می باشید، بدینوسیله موارد ذیل توسط اینجانب …………. ناظر  ………. […]

دستورکار عملیات نماسازی ساختمان بیشتر بخوانید »