تخریب ساختمان

destruction تخريب الزاماً مي بايستي بعدازصدور پروانه وزيرنظر مهندس ناظر صورت گيرد واطلاع رساني شروع به كار تخريب از سوي مالك به ناظر الزامي است ودراين حالت است كه ناظرعمران مسئوليت نظارت برعمليات تخريب را پيدا مي كند ✅عملیات مقدماتی قبل از تخریب: ⁉️قبل از مجوز شروع کار برای عملیات های تخریب ساختمان، بررسی های …

تخریب ساختمان ادامه »