📖 وظایف مهندسان ناظر در اجراء ساختمان مغایر با نقشه های مصوب چیست؟

?What are the duties of supervising engineers in the implementation of the building contrary to the approved plans یکی از تخلفاتی که مالک یا سازندگان، در ساخت و ساز شهری مرتکب می شوند، اجرای ساختمان بر اساس سلیقه شخصی و یا نقشه های اجرایی است که با نقشه های مصوب از لحاظ سازه ای یا …

📖 وظایف مهندسان ناظر در اجراء ساختمان مغایر با نقشه های مصوب چیست؟ ادامه »