آيين نامه انضباطي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي

آيين نامه انضباطي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي 
نظر به بند (ع) 91 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، موارد زير به عنوان اعمال مخالف
شئون حرفه اي و موجب خدشه دار شدن (( حيثيت نظام مهندسي استان )) تلقي ميشود:
1 -نقض مصوبات قانوني هيئت مديره سازمان استان كه به طورمستقيم يا از طريق روزنامه هاي رسمي مصوب
مجمع عمومي ابلاغ شده باشد.
2 -ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد صلاحيت و ظرفيت اشتغال خود به متقاضيان خدمات مهندسي .
3 -ارائه اطلاعات نادرست يا عدم ارائه اطلاعات درخواستي به مرجع ذيصلاح بدون عذر موجه ( بر اساس
تشخيص شوراي انتظامي استان)
4 -محول كردن وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود به غير.
5 -محول كردن وظايف قراردادي خود به غير بدون مجوز قانوني و يا موافقت طرفهاي ديگر قرارداد.
6 -تقبل مسئوليت براي خدمات مهندسي به نحوي كه مسئوليت مذكور قبلاً به فرد حقيقي يا حقوقي ديگري
واگذار و تقبل مذكور صوري باشد.
7 -توسل به رقابت نا سالم از جمله تخريب شخصيت ديگر همكاران يا ارائه پيشنهادات وروشهاي غير متعارف
براي جذب كار ديگران.
8 -سوء استفاده از نام ، آرم و عنوان سازمان استان اعم از هيئت مديره يا ديگر اركان يا دفاتر نمايندگي ،
گروهها ،كميسيونها ، كميته ها …….و همچنين اقدام به جعل مهر يا سربرگ سازمان استان وديگر نهادهاي
آن .
9 -عدم تقبل مسئوليتي قبل از اينكه استعفاي همكار در آن مسئوليت توسط مراجع ذيصلاح پذيرفته شود.
10 -تاييد برگ هاي تعهد مسئوليت خدمات مهندسي و اوراق سازماني و يا حرفه اي به صورت سفيد امضاء ،
خريد و فروش برگهاي تعهد فروش امتياز پروانه اشتغال و يا ساير مدارك حرفه اي ، واسطه گري در اين
امور و قبول مسئوليت بدون ارائه خدمات مهندسي .
11 -قراردادن پروانه اشتغال به كار در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي بدون حضور و فعاليت در تشكيلات آن
اعم از اينكه رايگان يا در قبال اخذ وجه و غير آن باشد.
تاريخ :
شماره:
پيوست:
12 -جلوگيري از روند محكوميت قطعي كيفري به جرائم مختلف در پرونده هايي كه مربوط به سازمان استان
باشد.
13 -پذيرش انجام كارهاي مربوط به تخصصهاي ديگر ، در صورتيكه فرد فاقد پروانه اشتغال به كار در آن
تخصص ها باشد.
14 -دريافت وجه به حساب شخصي و يا معرفي حساب شخصي به اشخاص به عنوان حساب سازمان .
15 -عدم رعايت اصول اخلاقي در برخورد هاي اجتماعي در مراجعه به سازمانها ، شهرداريها ، و يا ساير ادارات
كه مصداق توهين و اسائه ادب به سازمان تلقي گردد.
16 -منوط نمودن انجام وظايف قانوني نظير صدور گواهي اتمام بنا، استحكام بنا ، و … به انجام تعهداتي خارج
از قرارداد نظير دريافت وجه اضافي و ….
17 -عدم حضور در مراجع ذيصلاح در وقت و زمان مقرر بدون عذر موجه و قانوني .
18 -نقض قوانين و مقررات در انجام امور محوله كارشناسي و يا داوري قانوني .
19 -انجام كارشناسي با وجود جهات رد قانوني يا در امور خارج از صلاحيت قانون كارشناسي .
20 -اظهارات خلاف واقع در خدمات حرفه اي ، كارشناسي ، داوري و مسئوليت اجرايي در امور سازمان استان .
21 -مباشرت در يا مبادرت به ارائه خدمات مهندسي و يا كارشناسي با پروانه غير معتبر و يا در زمان تعليق و
محروميت .
22 -الزام مالكان يا متقاضيان خدمات مهندسي به پرداخت وجوه اضافي ، تحت هر عنوان .
23 -تخلف در آزمونهاي حرفه اي موضوع تخلفات ياد شده در آيين نامه سازمان سنجش آموزش كشور.
24 -عدم رعايت شئونات اسلامي و همچنين انجام تهمت ناروا بدون مدرك غير قابل اثبات به اركان سازمان
نظام مهندسي ساختمان در جلسات مجامع عمومي ، هيئت مديره ، هيئت رئيسه ، و جلسات شوراي انتظامي
،يا انتشار موضوعات نا مربوط به روشهاي متعارف و غير متعارف در جمع هاي عمومي و اسائه ادب و اهانت
نسبت به اعضاء و ساير حاضرين در جلسات مذكور .
25 -شهادت كذب و كتمان واقعيت در هنگام ارائه اطلاعات و اداي شهادت خلاف واقع (كتبي يا شفاهي ) و
همچنين خود اظهاري خلاف واقع به تمامي اركان سازمان .
26 -انجام هر عملي كه به شخصيت صاحب نظران خلاف شئونات حرفه اي تلقي گردد.
http://t.me/+tCs4TIirt0k5ODRk

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا