الزام_به_اسکوپ_کردن_سنگ‌نما

Obligation to scoop up the screen

درخصوص اسکوپ سنگ نما در ماده 29 مجموعه ضوابط مندرج در پروانه های تخریب و نوسازی شهرداری مقرر شده است. چنانچه در نما از سنگ استفاده شود باید باسیم (اسکوپ) و یا رول پلاک و یا تمهیدات اجرایی صحیح به جداره وصل شود تا از ریزش آنها جلوگیری شود. همچنین در ضابطه (2) بند 7-8-2 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد 2800 ویرایش 4 (سال 1394) نیز مقرر شده است که در صورتیکه سنگها به صورت پلاک به طور قائم نصب شوند، باید با تعبیه اسکوپ و یا مهار مناسب دیگری از جدا شدن و ریختن آنها در هنگام زلزله جلوگیری شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا