مهندسی تخریب در ساختمان

Demolition engineering in buildings

موادی از آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی:

ماده‌ 198 :عملیات‌ تخریب‌ باید از بالاترین‌ قسمت‌ یا طبقه‌ شروع‌ و به‌ پایین‌ترین‌ قسمت‌ یا طبقه‌ ختم‌ گردد، مگر در موارد خاصی‌ كه‌ تخریب‌ به‌ طور یكجا و استفاده‌ از مواد منفجره‌ در فونداسیون‌ و از راه‌ دور با رعایت‌ كلیه‌ احتیاطات‌ و مقررات‌ ایمنی‌ مربوطه‌ و كسب‌ مجوزهای‌ لازم‌ انجام‌ و یا از طریق‌ كشیدن‌ با كابل‌ و واژگون‌ كردن‌ و یا از طریق‌ ضربه‌ زدن‌ با وزنه‌های‌ در حال‌ نوسان‌ انجام‌ شود.

ماده‌ 202: از تخریب‌ قسمت‌هایی‌ از ساختمان‌ كه‌ باعث‌ تخریب‌ و ریزش‌ ناگهانی‌ قسمت‌های‌ دیگر ساختمان‌ گردد باید جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید.

موارد ایمنی لازم و متداول که باید مهندس معمار ناظردر نظر داشته باشد مثل انواع شرایط معابر و ساختمانهای اطراف و دیوار مشترک و انوع جنس خاک و سازه موجود و انواع تاسیسات موجود و …

?در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی، کمتر از 40 درصد ارتفاع آن باشد، احداث راهروی سرپوشیده موقت، الزامی است.

در تخریب سقفهایی که از بتن پیش تنیده یا پس کشیده تشکیل شده اند، باید توجه کافی به انرژی ذخیره شده در بتن و خطرهای احتمالی ناشی از آزاد شدن آن، به عمل آید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا