16ماده قانون مسئولیت مدنی

16 Article of the Civil Liability Law

‌مصوب 7 اردیبهشت 1339 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

‌ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی
یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای
افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول
جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.
‌ماده 2 – در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده
باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید
و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به
جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.
‌ماده 3 – دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و
احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد مگر
آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
‌ماده 4 – دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 – هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و
مساعدت کرده باشد.
2 – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز
موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 – وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده
یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را‌تشدید کرده باشد.
‌ماده 5 – اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا
شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج
زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت
مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری
به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از
واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
‌اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از
تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت.
‌ماده 6 – در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن
می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی‌از سلب قدرت کار کردن در مدت
ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها
مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم
گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات
آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به‌نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در
این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا
نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
‌ماده 7 – کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به
عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از
ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان
وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت
جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.
‌ماده 8 – کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و
موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.
‌شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا
در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات‌مزبور را خواسته و در صورت
اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
‌ماده 9 – دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن
برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی‌مطالبه زیان
معنوی هم بنماید.
‌ماده 10 – کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود
می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر
گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر
علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به
عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
‌ماده 11 – کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام
وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران
خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به
نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره
یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب
ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت
مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
‌ماده 12 – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که
از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌به مناسبت آن وارد
شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب
می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم
جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی
که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
‌ماده 13 – کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را
در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه‌نمایند.
‌ماده 14 – در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول
جبران خسارت وارده هستند.
‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف
دادگاه تعیین می‌شود.
‌ماده 15 – کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود
مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
‌ماده 16 – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
‌قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد
و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین‌رسیده است به موجب قانون اجازه
اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین
دادگستری مجلسین قابل اجراء‌می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
‌محسن صدر رضا حکمت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا