آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان

✍مجازاتهای انتظامی، #شورای انتظامی نظام مهندسی چیست؟
?درجه ۱ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.
?درجه ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.
?درجه ۳ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یکسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
?درجه ۴ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
?درجه ۵ ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
?درجه ۶ ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند
در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد.✍ http://t.me/+tCs4TIirt0k5ODRk

https://rubika.ir/hamyar_memar

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا