مجری ذیصلاح

۱ـ ۲۵-مجری: شخص دارای مجوز دفتر اجرای سـاختمان یاپروانـه اشـتغال شـخص حقـوقی از وزارت مسکن و شهرسازی. ۱-۷- وظایف و مسوولیتهای مجریان ساختمان به شرح زیر می باشد: ۱-۱-۷-مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه سـاختمان، نقشـه هـای اجرایـی و مشخصـات فنـی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت های احتمالی بـین پروانـه سـاختمان …

مجری ذیصلاح ادامه »